Menu Skip to content

D

 • Društvena odgovornost

  Odgovornost korporacije prema društvu i njihovo ozbiljno razmatranje utjecaja koji djelovanje poduzeća ima na društvo.

 • Dobavljač

  Dobavljač je poslovni partner koji poduzeću isporučuje robu ili usluge.

 • Dionica

  Dionica je vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioničkog društva. Razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se određena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioničkim društvom. Dionice glase na ime ili donositelja.

F

 • Financijski kalendar

  Financijski kalendar sadrži datume predstavljanja pojedinih financijskih izvješća.

 • Financijsko izvješće

  Financijsko izvješće označava pismenu prezentaciju o financijskom stanju u poduzeću. Temeljna financijska izvješća su bilanca, račun dobitka i gubitka,izvještaj o zadržanom dobitku i izvještaj o promjenama u financijskom položaju.

I

 • Investitor

  Investitor je poduzetnik ili poduzeće koje ulaže u gospodarske ili uslužne djelatnosti.

 • Ispitanik

  Subjekt podataka (ispitanik) je svaka identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin/njegov fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

K

 • Korisnik usluge

  Svaka fizička ili pravna osoba koja koristi ili želi koristiti uslugu u profesionalne ili neprofesionalne svrhe.

 • Korisničko iskustvo

  Korisničko iskustvo, poznato još i pod engleskim nazivom User experience (UX) podrazumijeva i uključuje ponašanja, stavove i emocije koje korisnik doživjava tijekom uporabe određenog proizvoda, sustava ili usluge.

M

 • Mirovina

  Mirovina je mjesečna novčana naknada ili druga pogodnost stečena na osnovi osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti ili smrti ili dodijeljena zbog zasluga. Stjecanje prava na mirovinu utvrđeno je zakonom. Mirovine se isplaćuju i posthumno u slučajevima kada se nasljednici i druge materijalno ovisne osobe pokojnog osiguranika nisu u stanju samostalno uzdržavati. Ovisno o uvjetima pod kojima je stečena, mirovina može biti starosna, invalidska, obiteljska ili povlaštena npr. boračka.

O

 • Obrada osobnih podataka

  Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je uvid, prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način činjenje dostupnima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija nad osobnim podacima.

 • Osobni podatak

  Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Nekoliko primjera ovakvih podataka su: ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, bračno stanje, datum rođenja, fotografija u putovnici, nacionalnost, evidencija bolesti, ocjene, preporuke, ranija osuđivanja, vjeroispovijest, uvjeti ugovora, broj osobne ili druge identifikacijske iskaznice, registracijski broj vozila, brojevi osiguranja, imovinsko stanje, portfelj dionica, itd.

P

 • Pružatelj usluge

  Pojam “Pružatelj usluge” na ovim stranicama odnosi se na Hrvatski Telekom d.d., osim ako nije drugačije navedeno.

 • Poslovna grupa

  Poslovna grupa je interesna asocijacija dvaju ili više samostalnih poslovnih subjekata koja time želi postići jaču konkurentsku poziciju u utakmici s najvećima na tržištu.

 • Poslovna strategija

  Plan razvojnih ciljeva i način njihovih ostvarenja. Strategijom se određuje dugoročni smjer kretanja organizacije.

 • Poslovni cilj

  Poslovni cilj označava buduće stanje u koje organizacija treba doći nakon određenog vremenskog perioda.

 • Privola ispitanika

  Privola ispitanika je slobodno dano i (dostavljeno) izričito očitovanje volje ispitanika kojim ispitanik izražava svoju suglasnost s obradom njezinih/njegovih osobnih podataka u određene svrhe.

 • Prometni podaci

  Prometni podaci su bilo koji podaci obrađeni u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova.

R

 • Razgovor za posao

  Razgovor za posao je strukturirana situacija u kojoj se uspoređuje do koje mjere sposobnosti, znanja i vještine kandidata odgovaraju zahtjevima radnog mjesta za koje se natječe.

S

 • Skupština

  Skupština predstavlja upravljački organ u trgovačkim društvima ili organizacijama.

 • Stipendija

  Stipendija je oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendija se dodjeljuje na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

 • Sigurnost podataka

  Pojam sigurnosti podataka često se koristi u vezi sa zaštitom podataka. Međutim, iako su oba pojma usko povezana, ipak su bitno različita. Naime, dok se zaštita osobnih podataka odnosi poglavito na način na koji se postupa s osobnim podacima s pravnog aspekta, sigurnost podataka odnosi se pak na konkretne tehničke, organizacijske i druge mjere koje se moraju poduzeti protiv nezakonite obrade osobnih podataka. Dakle, zaštita osobnih podataka prvenstveno se postiže poduzimanjem posebnih mjera sigurnosti podataka.

T

 • Tajnost elektroničkih komunikacija

  Tajnost elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka podrazumijeva zabranu slušanja, prisluškivanja, pohranjivanja te svakog oblika presretanja ili nadzora elektroničkih komunikacija i pripadajućih prometnih podataka, osim u slučajevima propisanim zakonom.

U

 • Uprava kompanije

  Sastoji se od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom (ugovorom). Ako se uprava sastoji od više osoba jedna se od njih mora imenovati za predsjednika. Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

V

 • Vraćanje zajednici

  Vraćanje zajednici kao dio korporativne odgovornosti uključuje vraćanje dijela dobiti kroz društveno vrijedne projekte, sponzorstva, donacije i humanitarne aktivnosti.

 • Vlasnička struktura

  Vlasnička struktura je definirana distribucija kapitala s obzirom na glasove i kapitala, ali i identitet kapital vlasnika. Ove strukture su od velike važnosti u korporativnom upravljanju, jer oni određuju poticaje menadžera, a time i ekonomsku učinkovitost korporacija kojima upravljaju.

 • Voditelj zbirke osobnih podataka

  Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je za svaku zbirku osobnih podataka voditi evidenciju s određenim zakonom propisanim temeljnim informacijama, te ju prijaviti u središnji registar Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Z

 • Zadovoljstvo zaposlenika

  Zadovoljstvo zaposlenika je jedna od ključnih komparativnih koristi koju ostvaruje društveno odgovorno poduzeće. Postoji čitav niz dokaza da u poduzećima koja potiču i angažiraju svoje zaposlenike na društveno korisnim projektima zaposlenici imaju veću produktivnost, postižu višu kvalitetu, te manje izostaju s posla.

 • Zaštita okoliša

  Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

 • Zaštita osobnih podataka

  Pojam zaštita osobnih podataka odnosi se poglavito na način na koji se postupa s osobnim podacima s pravnog aspekta. Propisi o zaštiti osobnih podataka postavljaju pred sve osobe koje prikupljaju i dalje obrađuju osobne podatke određene odgovornosti kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnosti.

 • Zbirka osobnih podataka

  Zbirka osobnih podataka je svaki skup osobnih podataka koji je dostupan prema posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, decentraliziranim, ili raspršenim na funkcionalnom ili zemljopisnom temelju i bez obzira na to je li sadržan u računalnim bazama osobnih podataka ili se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili ručno.

Ž

 • Životopis

  Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja te vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao.

Slažem se

t.ht.hr poštuje vašu privatnost. Kolačiće (eng. 'cookies') koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, poboljšanje korisničkog doživljaja, osiguravanje integracije s društevnim mrežama i prikaz(ciljanih) reklamnih sadržaja. Nastavljajući svoju posjetu na našoj web stranici pristajete na to da koristimo kolačiće. Politika zaštite privatnosti korisnika HT-a.